شکایت مشتریان
مدیران فروش و نمایندگان فروش شایسته اعتراضات مشتریان را فرصتهایی برای کسب پیشنهادات جدید می دانند و با آن برخورد شایسته می کنند.
همیشه حق با مشتری است.

مشخصات مشتری
نام و نام خانوادگی:
نوع مشتری:
تاریخ خرید:
تلفن:
آدرس:
مشخصات نمایندگی
خرید محصول از:
نام و نام خانوادگی فروشنده:
نام فروشگاه:
آدرس و تلفن فروشگاه:
مشخصات محصول
نام طرح:
شانه:
رنگ:
شرح شکایت
موضوع شکایت:
شرح شکایت: