دموتکس آلمان
21-24دی ماه1397
Domotex Germany 2019
نمایشگاه فرش ماشینی تهران
15-18شهریور1397
Tehran2018
دموتکس ترکیه2018
4-7اردیبهشت1397
domotex Turkey 2018
دموتکس آلمان 2018
22-25دی ماه1396
domotex Germany 2018
نمایشگاه فرش ماشینی تهران
16-13شهریور1396
Tehran 2017
دموتکس ترکیه2017
1-4خرداد1396
Domotex turkey 2017
دموتکس آلمان
25-28دی ماه1395
domotex Germany 2017
نمایشگاه فرش ماشینی تهران
13-16شهریور1395
Tehran
دموتکس قازیان تپ-ترکیه
2016
Domotex Turkey
دموتکس مسکو-روسیه
22-24اردیبهشت1395
Domotex Russia
دموتکس چین 2016
5-3فروردین ماه 95
Domotex China
دموتکس هانوفر 2016
29-26دی ماه 94
Domotex Germany